Inlichtingen en voorwaarden lidmaatschap

Aanvang lidmaatschap

Iedereen mag eerst een proefles volgen. Wil men dan lid worden van DONAR dan wordt een inschrijfformulier gegeven. Dit formulier moet worden ingevuld en worden gegeven aan de leiding, die het zo spoedig mogelijk zal opsturen aan het ledensecretariaat. Na verwerking van het formulier door het ledensecretariaat, wordt het lidmaatschap geacht van rechtswege te zijn ingegaan.
Het lidmaatschap wordt steeds voor een kwartaal aangegaan.

Einde lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk door schriftelijk op te zeggen bij het ledensecretariaat en wel 30 dagen voor het begin van het nieuwe kwartaal. Als schriftelijke opzegging geldt ook opzegging per e-mail aan: ledensecretariaat@donargym.nl

Mondelinge of telefonische opzeggingen aan andere personen, bestuur of leiding zijn niet geldig.

Contributie

Contributiebetaling gebeurt per kwartaal door automatische incasso van de opgegeven bankrekening.
Wijziging van het bankrekeningnummer dient schriftelijk te worden gemeld aan het ledensecretariaat of per e-mail.
Bij niet tijdige betaling zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. Ook de bijkomende kosten van een incassoprocedure, gerechtelijke zowel als buitengerechte kosten, zijn voor rekening van het in gebreke blijvende lid.

Inschrijfgeld

Bij de eerste contributiebetaling wordt inschrijfgeld van €10,00 in rekening gebracht.

Bondscontributie

DONAR is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (K.N.G.U.). Hierdoor is elk (aspirant)lid van DONAR ook lid van de K.N.G.U. en moet daarvoor bondscontributie betalen vanaf het moment dat men lid is geworden van DONAR. Deze bondscontributie wordt eenmaal per jaar geheven bij de eerste contributiebetaling; daarna bij de eerste contributiebetaling van het nieuwe kalenderjaar.

Kledingvoorschrift voor wedstrijden/uitvoeringen e.d.

Leiding heeft de opdracht om alleen (aspirant)leden aan uitvoeringen, wedstrijden, demonstraties,optochten e.d. te laten deelnemen als zij het voorgeschreven DONAR-turnkostuum/pakje hebben. Informatie hierover is te vinden op de pagina kleding en kan bij de leiding worden gevraagd.

Gedrag tijdens de les

Bij verstoring van de orde en rust tijdens de les kan de leiding het besluit nemen dat het lid de les niet verder mag volgen. Het aspirantlid wordt hierbij niet naar huis gestuurd.

Agenda

(data onder voorbehoud)